‏"شب‌بخیر" گفتنِ ما محضِ اَدایِ ادب است
وَرنه چون شب برسد، اوّلِ بیداریِ مـاست