🌻🍃خــداونـدا سپاسگزارم
كه امروز را برای همه ما به گونه ای ورق میزنی
که لحظه لحظه آن
پر از عشق و امید باشد❤️

🌹🍂خدای مهربان امروز
صبر و بردبارى
فروتنی و تسلیم
لبخند و گذشت
صلح و آرامش
برکت و بخشش بسیار را
نصیب همه ما بگردان🙏

💐🍂امروز
برای همه انسانها طلب خیر و برکت کنيد.