🌻🍂امروز
دست از زنده بودن برداريد
و فقط زندگی کنيد👌

بخنديد تا
هوای تازه به ریه‌هایتان تزریق کنید😁

برقصيد💃
که با چرخش بدنتان
عشق را به زمین می‌رسانید😘

عاشق شويد❤️
که بی عشق جهان بی رنگ و تاريك است.

مهرماه تون پر از مهر😘🍂