‏نازم به چَشمِ یار که تیرِ نگاه را

بیجا هدر نکرد و به قلبم نشانه زد...