.
بهترین رابطه، رابطه‌ای است که با داشتن شناخت و آگاهی از همه‌ی موانع، هنوز میل به حفظ آن زنده باشد.

📚