طوفان ريشه‌های درخت راعميق‌تروقوى‌ترمی‌کند
درطوفان‌هاى زندگى به برگ‌هايى كه ازدست می‌دهى فكرنكن
به ريشه‌اى فکر کن که قوی‌ترمی‌شود.