تو را
دوست دارم
در زمانه‌ای که
عشق را نمی‌شناسند ...