‏و مـــن......
بجایِ تمامِ بارانهای آمده و نیامدهٔ این شهر
در دلتنگیِ تـــــو......
گریسته‌ام!