نیکی به پدر و مادر
مشقی است
که تو آن را می نویسی
و
فرزندانت
آن را برایت پاکنویس می کنند،
پس زیبا بنویس...