.


از ...
گوشه ی ...
چشم هایم...
تو چکه می کنی...
"دوست داشتنت " که بند آمدنی نیست...!