در مملکتی ڪه
ارزش زن به زیبایی ست
و ارزش مرد به دارایی ست
دنبال اندیشه و انسانیت نگرد ...