شخص نادان
در دور دست ها
خوشبختی را
جستجو میکند...
و شخص عاقل
آن را در
زیر پای خود
رشد میدهد...