چه حقیر و کوچک است آن کسی که به خود مغرور است....
چرا که نمی داند بعد از بازی شطرنج،
شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار میگیرند