شب ‌است
و آنچه دلم کرده آرزو اینجاست
ز عمر نشمرم آن ساعتی
که او اینجاست