روزم چون روز ديگران می‌گذرد؛
اما شب كه درمی‌رسد
يادها پريشانم می‌كنند...!