تمام آن چيزی که درباره‌‌ی تو در سرم هست،
ده‌ها کتاب می‌شود

اما تمام چيزی که در دلم هست،
فقط دو کلمه است؛
دوستت دارم ...