هرشب
از سقف خیالم تو می چکی...
واین عاشقانه ترین
بارش دنیاست...