🌻🍃زندگی
را باید مثل کتاب ببینی
کتابی که در انتظار خواننده اش است.

هر خطش را باید جداگانه خواند
نه روی گذشته باید تمرکز کنی
نه روی آینده👌

اصل زندگى كردن در لحظه است.
باید لحظه به لحظه پیش بروی
واژه به واژه🍃💐