بی ما
چه میکند دلت !

که بی تــو
جان میکند دلــم ...