اینجا من،
بستگی دارم به تو
به حرف هایت،
به آرامشت، به بودنت...
اینجا اگر تو باشی،
فدایِ سرِ هرکه که می خواهد
نباشد...