شب بخیر
غارتگر شب های بی مهتاب من
منتی بر دل گذار
امشب بیا در خواب من..