🔸پوست لب به دلیل شرایط آب و هوایی در برخی فصل ها بخصىوص پاييز دچار ترک خوردن و خشکی می شود که باید با استفاده از روغن های گیاهی و طبیعی از این مشکل جلوگیری کنید.

🍃روغن نارگیل باعث تغذیه رسانی و یک مرطوب کننده طبیعی برای لب های شماست.اگر لب هایتان ترک دارند و خشك می شوند، به جای لیسیدن لب های خود روغن نارگیل روی آنها بمالید و تفاوت را احساس کنید.

استفاده از این روش بسیار آسان است.فقط یک قطره روغن نارگیل را مستقیماً بر روی لب های خود بمالید.