هر آرزویے براے خودم داشتم ...
به تو مربوط می‌شود؛
دل‌خوشی‌ام . . .
سلامتی‌ام . . .
آرامشم . . . !
می‌دانے،
تمام این‌ها با بود تو برآورده می‌شود...
پس تنها یک آرزو برایم باقے مے ماند.

«ڪنارم بودنت»