خاک من زنده به تاثیر هوای لب توست سازگاری نکند آب و هوای دگرم ....