فرمایشات امام خمینی‌(ره)، عبادت از مسائل سیاسی واجتماعی جدا نیست و تمام اموری که در قرآن به آنها دعوت شده، همه جنبه‌ی عبادی دارد.

بنابر فلسفه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز، در جامعه توحیدی، اسلام دارای برنامه کامل برای زندگی اجتماعی است و هیچگونه تعارضی بین آموزه‌های دینی و سیاسی اسلام وجود ندارد