دین ما جز سیاست ماست چون ما ملت امام حسینم امید نگاه ما به اینده است و در انتظار منجی اخر زمانیم یا علی