هیچکس بعد از هیچکس نمرده
اما ما بعد از یه اتفاقایی
واقعا زندگی نکردیم...