هميشه يادمان باشد
وضعيت کنوني ما
سرنوشت هميشگي ما نيست🍁🍃

اطمينان داشته باشيد
بدون شک
روزهای خوب خواهند آمد..🍁🍃