پیش از آنکه دست های درخت به نور برسد،
پاهایش تاریکی را تجربه کرده.
گاهی برای رسیدن به نور باید تاریکی رو تجربه کرد.