عیدست، برون آے ڪہ حیران تو گردم
قربان خودم ساز، ڪہ قربان تو گردم

خاڪم به رهت، جلوه‌ڪنان، رخش برانگیز
تا خیزم و گـــــــرد سر تو گردم

ے_جغتایی