🌻🍃جمعه ها
تمامِ دغدغه هايتان را تا کنيد
و روی طاقچه ی بیخیالی بگذاريد.

🌹🍃غصه ها را مچاله کنيد
و از پنجره به بیرون پرت كنيد.

جمعه ها
فقط یک گوشه ی دنج میخواهد
با یک لیوان چای داغ☕️
و يك لبخند از ته دل