قشنگیای پاییز داره شروع میشه
از اون بارونا که هوا رو خنک می کنه
از اون بارونا که اگه 2 ساعت هم زیرش قدم بزنی خیس نمیشی فقط مثل اسپری پاشیده میشه روی صورتت
از اون بارونا که نگم برات....