شبها...
قبلِ خواب
هيچ عشقی را
از روی گوشیِ تلفن نبوس
بوسه ای كه
صدايِ نَفَس ندارد
گرمایِ صورت ندارد
بوسه نيست
تشديدِ دلتنگی ست...