عطر آغوش..
" زلیخاسٺ ....
"همہ" شهرٺِ عـــــــــشق...!


"ور" نہ
"پیراهن" یوسف،،،
"ڪـہ"چنان خاص نبود...!!!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌