دور باش
اما نزدیک به من
من از نزدیک بودنهای دور میترسم ...