یه نفر یکیو میخواست بهش نرسید
بعد اون به خیلیا رسید اما دیگه کسیو نمیخواست