وقتی زندگی
صد دلیل برای گریستن
به شما نشان می دهد ،

شما هزار دلیل
برای لبخندزدن به اون نشان دهید 😊