‏💕💕💕💕💕
دیوار ..
حاشا آنقدر بلند نیست...
که بتوانم عشق....
را ازپنجرهـ مضطرب...
نگاهم به حجم..
کوچهـ سرریزنکنم..
مادامی که
میدانم " ‎#تُ
در راهی...