اونجا که عطار میگه:
" رفت عَقل و رفت صبر و رفت یار
این چه عشق است این چه دَرد است این چه کار؟ "
همونجا دقیقا