و قسم به حقارت واژه
و شکوه سکوت،
که گاهی شرح حال آدمی
ممکن نیست...