برای کسی دل به دریا بزنید؛
که همسفر بخواهد، نه قایق!