ببخش، بدون اینکه یادت بمونه…
بگیر، بدون اینکه فراموش کنی…