برخیز آغوشت را از صبح پر کن ...

آغاز شو مانند روزهای آفتابی ...

جهان منتظر بانگ

سلام‌های آشنای توست ...

پس عاشقانه

و بلند به

زندگی امروزت سلام کن ...سلام و صبحتون به زیبایی گل ها