بهاری است که عاشق شده🍁

فصلی که از همون اولین روزش🍁
خودشو نشون می ده!🍁
چه خوبه آدم ها🍁
مثل پاییز باشن🍁
تا از همون روز اول🍁
رنگ و روی اصلی شونو نشون بدن🍁