آرامش آدمها با ارزش ترین
حس دنیاست
براتون یک دنیا آرامش،
ویک دنیا تندرستی،
ویک عالمه خوشبختی وبرکت...
از خدای بزرگ خواستارم

"دعادر حق همدیگر را فراموش نكنيم "