به جای آنکه سعی کنی
جواب آدم های منفی را بدهی
لذت سکوت را
تجربه کن...