مرا سخت در آغوش بگير
بگذار سهمم از همه ي همهمه ي جهان
ضربانِ موزونِ قلبِ تو باشد ..