کسیو دارین که بهتون بگه:
هزار تلخ بگويى هنوز شيرينى