🌻🍃ریتم و آهنگ زندگی
هميشه یکنواخت نیست.

درست مانند ریتم قلب
دارای منحنی هایی است
که نشانگر زنده بودن انسان است

🌻🍃ازبالاو پایین زندگی نهراسید
و زندگی تان را مصرف کنید

زندگی خیلی ارزشمند است.
پس تلاش کنید
زندگی تان را تا جای ممکن مصرف کنید😍