خدا بند بزند دل هایی را که
هیچ کس جز خودش
از شکسته بودنشان خبر ندارد‌ ‍‌‌🌸


••••••••❥💞❥••••••••